Instrukcje obsługi

Instrukcje do pobrania

W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących obsługi naszych urządzeń zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta

+48 794 319 999

czynne: pn - pt 9:00-16:00

Zgłoszenia reklamacji

Masz problem z urządzeniem? Zgłoś reklamację za pomocą formularza

Formularz reklamacyjny

Gwarancja

Ogólne warunki

I. Warunki gwarancji

Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezpłatnej naprawy produktu, urządzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.

1. Klient ma prawo w ramach gwarancji do wymiany produktu lub jego elementu na nowy produkt, wolny od wad, tylko wtedy gdy w okresie gwarancji producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe.

2. Dowód zakupu stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy.

3. W przypadku bezpodstawnego wezwania do naprawy gwarancyjnej koszty z tym związane w pełnej wysokości ponosić będzie użytkownik.

4. Gwarancja przysługuje przez okres 24 kolejnych miesięcy od daty zakupu.

5. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego urządzenia do producenta.

7. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy produktu w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do producenta.

8. W przypadku, gdy wada nie ma charakteru trwałego i jej ustalenie wymaga dłuższej diagnozy producent zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rozpatrzenia gwarancji określonego w punkcie 7.O konieczności przedłużenia terminu potrzebnego do rozpatrzenia gwarancji producent zawiadomi przed upływem 14-tego dnia, liczonego od dnia dostarczenia reklamowanego urządzenia.

9. Producent może wysłać zastępcze urządzenie na życzenie klienta w czasie rozpatrywania gwarancji. Na wysłany, nowy towar wystawiana jest faktura, do której klient otrzyma korektę w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

10. W przypadku stwierdzenia, że usterka wynikła z powodu użytkowania produktu niezgodnie z wytycznymi producenta lub reklamowany towar, urządzenie okazało się w pełni sprawne – gwarancja nie zostanie uznana, a zgłaszający będzie musiał dokonać zapłaty za towar, urządzenie zastępcze zgodnie z wystawioną fakturą.

II. Ograniczenia gwarancji

1. W skład świadczeń gwarancyjnych nie wchodzą: montaż i instalacja urządzeń, prace konserwacyjne, usuwanie usterek spowodowanych brakiem wiedzy na temat obsługi produktu.

2. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku wystąpienia niżej wymienionych usterek:
– uszkodzenia lub zniszczenia produktu powstałe w rezultacie niewłaściwej eksploatacji, postępowania niezgodnego z zaleceniami normalnego użycia lub niezgodnego z dostarczoną z urządzeniem dokumentacją techniczną,
– wad powstałych na skutek montażu produktu, urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną,
– wady powstałe na skutek niezgodnego z zaleceniami w dokumentacji technicznej fizycznego lub elektrycznego oddziaływania, przegrzania lub wilgoci albo warunków środowiskowych, zamoknięcia, korozji, utleniania, uszkodzenia lub wahania napięcia elektrycznego, pioruna, pożaru lub innej siły wyższej powodującej zniszczenia lub uszkodzenia produktu,
– mechaniczne uszkodzenia lub zniszczenia produktów i wywołane nimi wady,
– uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego transportowania lub zapakowania produktu przesyłanego do punktu sprzedaży. Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru przy odbiorze. W razie stwierdzenia usterek klient jest zobowiązany poinformować o nich producenta oraz spisać protokół uszkodzeń u przewoźnika,
– wad powstałych na skutek normalnego zużycia materiałów wynikających z normalnej eksploatacji.