Przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły dotyczące polityki prywatności na naszej stronie

1. Administratorem danych osobowych jest Łukasz Ściślewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOZANO Ściślewscy Spółka Jawna z siedzibą ul. Siewna 15, NIP 7272842432, KRS 0000840849 dane kontaktowe: +48 792 638 888, e-mail: sklep@mozano.pl.

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (dalej: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu, np. do złożenia przez Zamówienia i jego rozliczenia, dostępu do Konta Klienta, zapisania się do newsletteru lub skorzystania z formularzy kontaktowych. Każdorazowo zakres wymaganych do podania danych osobowych wskazany jest w Sklepie (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności). Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

4. Osoby odwiedzające mogą przeglądać treści Sklepu bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

5. Sklep przetwarza dane osobowe gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) do celu obsługi składanych Zamówień. Przekazane dane osobowe przetwarzane są również w wykonaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:
opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu,
ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia postepowań́ sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które Sklep świadczy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych,
obsługi zapytań́ i zgłoszeń́ oraz rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych usług lub dostarczanych Zamówień,
W pozostałych (innych niż wyżej podane) celach dane osobowe przetwarzamy na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód – np. w celach marketingowych drogą elektroniczną – newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub w celu odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez Klienta.

6. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i podmioty realizujące płatność, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, kurierskie i pocztowe, a także bezpośrednim dostawcom towaru, którego zamówienie jest realizowane w trybie dropshippig. W przypadku uzyskania zgody Klienta jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych, np. podmiotom obsługującym system ankiet opiniujących Sklep, partnerom kierujących swoje oferty.

7. W ramach korzystania przez serwis z narzędzi wspierających działalność udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z serwisem. Mowa tu o przekazywaniu danych jak: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie serwisu.

8. Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie naruszenia przetwarzania,
przenoszenia danych osobowych, np. do innego podmiotu, jeżeli istnieje taka techniczna możliwość,
dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane i kopii z nich),
żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem),
cofnięcia każdej wyrażonej Sklepowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Sklep zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sklepu.
Realizacja ww. uprawnień (poza wniesieniem skargi do PUODO) odbywa się na dane kontaktowe Sklepu.

9. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas realizowania Zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Sklepu. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

10. Sklep nie stosuje profilowania w celu dopasowania oferty do Klienta ani w żadnym innym celu.

11. Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed przypadkowym zniszczeniem, utratą, dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Polityka plików „cookie”

Czym są pliki „cookie” i dlaczego są stosowane

Korzystając z witryny www.mozano.pl użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie cookies w sposób zgodny z opisem zamieszczonym w niniejszej Polityce plików „cookies”. Akceptowanie plików cookies jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z serwisu. Jeżeli użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, strona może działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

POJĘCIE PLIKÓW „COOKIES” I ICH PRZEZNACZENIE

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym) służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, zapewniając maksymalny komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików „cookies” umożliwia zatem odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika – serwer rozpoznaje go i pamięta m. in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.

„Cookies” zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki „cookies” używane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), co umożliwia brak konieczności ponownego logowania na każdej z podstron witryny,
  • tworzenia anonimowych statystyk, które poprzez pomoc w ustaleniu w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych umożliwiają ulepszanie ich struktur i zawartości,
  • dostarczania użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW „COOKIES”

1. Zasadniczym podział plików „cookies” stanowi ich rozróżnienie na:

  • Pliki „cookies” o charakterze stałym (persistent cookies) przechowywane są na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub też do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
  • Pliki „cookies” o charakterze tymczasowym (session cookies) są plikami tymczasowymi, usuwanymi automatycznie po wylogowaniu ze strony internetowej lub zamknięciu okna przeglądarki internetowej.

2. Szczegółowy podział plików „cookies” stanowi ich rozróżnienie na:

  • Pliki „cookies” wyróżniane ze względu na niezbędność do realizacji usługi (w tym pliki niezbędne – absolutnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub jej funkcji i pliki funkcjonalne – bez nich serwis będzie działać w pełni prawidłowo, jednakże niemożliwym będzie dostosowanie go do preferencji użytkownika)
  • Pliki „cookies” wyróżniane ze względu na ich pochodzenie (w tym pliki własne (first party cookies) – cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona i pliki zewnętrzne (third-party cookies) – cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela strony.
  • Pliki „cookies” wyróżniane ze względu na ich przeznaczenie (w tym pliki służące konfiguracji, bezpieczeństwu i niezawodności serwisu, uwierzytelnianiu, reklamie czy dostosowaniu wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika).

DANE OSOBOWE

Stosownie plików „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika nie oznacza co do zasady gromadzenia żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

ZMIANA USTAWIEŃ DOT. PLIKÓW „COOKIES” I ICH USUWANIE

Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszą stronę nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla urządzenia końcowego przez niego wykorzystywanego, dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu zalecane jest niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików „cookies” i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób dokonania zmiany ustawień różni się w zależności od używanego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Odpowiednie wskazówki znajdziesz na podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego.

W każdej chwili możesz także usunąć swoje dane z bazy Google Analytics. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.