Warunki i postępowanie gwarancyjne

Gwarancja jakości na sprawne działanie produktu na okres 24 miesięcy

 1. Gwarancja jakości na sprawne działanie produktu udzielana jest przez Mozano Ściślewscy sp. jawną dalej Gwarantem na okres 24 miesięcy liczony od daty zakupu. 
 2. Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu reklamowanego sprzętu. Zgłoszenie wady sprzętu na podstawie niniejszej gwarancji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady. 
 3. Gwarant zapewnia bezpłatną naprawę w przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad produktu określonych w treści niniejszej gwarancji, powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie bądź wymianę uszkodzonej części.  
 4. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia produktu na własny koszt do głównego magazynu Sprzedawcy/Gwaranta przy wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą. W paczce muszą być zamieszczone wszystkie dokumenty zakupu (np. paragon), instrukcjami obsługi i materiały, które otrzymał w czasie jego zakupu. 
 5. Kupujący ma prawo domagać się wymiany produktu na wolny od wad jeżeli: 
  1. w okresie gwarancji określonym w punkcie 1 w produkcie ujawni się wada, której na podstawie orzeczenia osoby reprezentującej Gwaranta (serwis) nie można usunąć; 
  2. w okresie trwania gwarancji zostanie wykonana 3 razy taka sama naprawa a produkt nadal wykazuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, uniemożliwiające korzystanie z niej.
 6. Decyzję o wymianie produktu na nowy podejmuje wyłącznie Gwarant na podstawie odnotowanych w karcie gwarancyjnej napraw i po sprawdzeniu zasadności żądania wymiany.
 7. Ingerencja w produkt niewynikająca z jego normalnej eksploatacji wykonana w okresie gwarancyjnym przez osoby nieuprawnione przez Gwaranta, powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych. 
 8. Gwarancja nie obejmuje: 
  1. Urządzenia eksploatowane poza warunkami indywidualnego gospodarstwa domowego; 
  2. Urządzenia zakupionego na fakturę w związku z prowadzoną przez nabywcę działalnością gospodarczą; 
  3. Mechaniczne uszkodzenie sprzętu spowodowane przez użytkowania i wywołane nimi wady; 
  4. Uszkodzenia i wady sprzętu wynikające na skutek: 
   • Niezgodnego z instrukcją obsługi używania, przechowywania lub konserwacji sprzętu; 
   • Działania instalacji domowej niespełniającej wymogów technicznych dla sprzętu określonych w instrukcji obsługi; 
   • Stosowania przy eksploatacji sprzętu materiałów eksploatacyjnych nie przeznczonych dla sprzętu (zgodnie z instrukcją obsługi); 
   • Nieprzestrzegania zaleceń producenta (podanych w instrukcji obsługi) w zakresie współpracy sprzętu z wodą, dopuszczonego ciśnienia, temperatury i przepływu; 
   • Samowolnych, dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie, napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych sprzętu, usunięcie plomb; 
  5. Części szklane; 
  6. Usterki, które zgodnie z instrukcją obsługi, użytkownik może naprawić sam. 
 9. Gwarancji nie podlegają części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji. 
 10. Użytkowanie: Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w indywidualnych gospodarstwach domowych. Używanie produktu do innych celów powoduje utratę gwarancji. 
 11. Gwarant zapewnia, że rozpatrzenie gwarancji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dostarczenia produktu przez kupującego. Informację zwrotną Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail.